Bài viết Kế toán công nợ là gì? Mức lương và lộ trình phát triển của kế toán công nợ

Kế toán công nợ là gì?
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện huy động vốn, cho vay, mua bán hàng hóa,… Các hoạt động giao dịch có thể chưa thanh toán ngay, chưa thanh toán đủ. Hoặc chỉ đặt cọc thanh toán trước một phần,… Từ đó phát sinh các nghĩa vụ thu nợ, nghĩa vụ thanh toán gọi chung là những khoản công nợ.

Với định nghĩa đơn giản về công nợ như trên, bất cứ ai cũng có thể liên tưởng được kế toán công nợ là người chịu trách nhiệm về các nghiệp vụ công nợ của doanh nghiệp.

Xét theo phần hành kế toán , bộ phận kế toán công nợ là một trong những phần hành quan trọng. Họ thực hiện theo dõi các khoản phải thu và các khoản nợ phải trả. Bộ phận này góp phần rất lớn vào việc giúp doanh nghiệp lành mạnh hóa tình hình tài chính.

Công việc chính của kế toán công nợ là gì?
Do tính chất phát sinh thường xuyên, liên tục của khoản nợ phải thu khách hàng và nợ phải trả người bán nên công việc chính của kế toán công nợ cũng xoay quanh cách nghiệp vụ sau:
  • Tiếp nhận và xử lý hợp đồng kinh tế của từng bộ phận trong doanh nghiệp. Việc quan trọng nhất là kiểm tra lại các điều khoản trong hợp đồng đặc biệt là điều khoản thanh toán. Liên lạc thường xuyên với các bộ phận quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng.
  • Đối với các khoản nợ phải thu khách hàng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời. Kiểm tra về số lượng hàng hóa-dịch vụ, chủng loại hàng hoá. Theo dõi giá bán và thời hạn thanh toán.
    Khi khách hàng trả tiền, phải theo dõi và tách các khoản nợ theo hợp đồng/hoá đơn bán hàng.
  • Đối với các khoản phải trả nhà cung cấp. Kiểm tra đối chiếu theo định kỳ từng khoản nợ phát sinh, số phải thu và số còn phải thu.
  • Kế toán công nợ sẽ phải đôn đốc và trực tiếp thu hồi nợ đối với các khoản công nợ khó đòi. Các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ…
  • Lập các bút toán kết chuyển và các báo cáo liên quan đến công nợ của doanh nghiệp.
Mức lương hiện nay của kế toán công nợ
Bất cứ ngành nghề nào cũng không có một mức lương quy chuẩn. Công việc kế toán công nợ cũng vậy, lương của bộ phận này sẽ được căn cứ dưới các yêu tố:

Nguồn đầy đủ: Kaikevn
 

Bài vừa mới gửi

Top