Chế độ kế toán Việt Nam

Tập hợp văn bản chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam

Tổng hợp các hạng chức danh nghề nghiệp kế toán

Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính hợp nhất

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất 2021

kaikevn kaikevn 3K 0

Chế độ kế toán hợp tác xã thông tư 24/2017/TT-BTC

Chế độ kế toán áp dụng cho người điều hành dầu khí thông tư 107/2014/TT-BTC

Tài khoản 441 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản - thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 16K 0

Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 15K 0

Tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 16K 0

Tài khoản 811 - Chi phí khác - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 16K 0

Tài khoản 711- Thu nhập khác - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 20K 0

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 29K 0

Tài khoản 641- Chi phí bán hàng - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 32K 0

Tài khoản 635 - Chi phí tài chính - Thông tư 200/2014/TT-BTC

TN96513 TN96513 19K 0

Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 25K 0

Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất -Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 16K 0

Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 20K 0

Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 18K 0

Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 19K 0

Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp -Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 18K 0

Tài khoản 611- Mua hàng - Thông tư 200/2014/tt-btc

TN96513 TN96513 17K 0
Top