công ty mẹ con

  1. James Bond

    ? Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

    QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp. Chương I NHỮNG QUY...
  2. Phan Hoai

    ? Báo cáo tài chính với công ty mẹ có chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở tỉnh

    Liên quan cty mẹ có chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh. Công ty em là công ty đấu giá nên chỉ có chi phí và doanh thu ( chi nhánh cũng thế ) . Giờ khi lập BCTC thì số liệu chi nháh đem về cty mẹ để làm bctc thì e hạch toán chi tiết các khoản chi phí doanh thu hay lấy số tổng đưa vào cty mẹ . Và tài...
Top