công ty cổ phần

  1. Tuyết Nhung

    ? Công ty mới thành lập vốn điều lệ 8 tỷ nhưng không góp thì phải làm sao?

    A/c cho em hỏi Công ty e là công ty cổ phần mới thành lập. Vốn điều lệ đăng ký là 8 tỷ đồng, nhưng thực tế ko góp vốn bằng tiền hay tài sản gì cả. Như vậy hạch toán kế toán chỉ còn cách xử lý bằng bút toán góp vốn bằng tiền mặt hay có cách nào khác để xử lý ko ạ. Chứ góp 8 tỷ bằng tiền mặt xong...
  2. James Bond

    ? Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

    QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp. Chương I NHỮNG QUY...
Top