chuan muc ke toan 03

  1. kaikevn

    Bài viết Nội dung của chuẩn mực kế toán 03 – tài sản cố định hữu hình

    Chuẩn mực kế toán số 03 – chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình được ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình. Tài sản cố định là gì? Tài...
Top