Văn bản thuế tổng hợp

Tập hợp văn bản các sắc thuế

Thông tư 45/2021/TT-BTC hướng dẫn cơ chế Thỏa thuận trước phương pháp xác định giá tính thuế
  • Đã khóa

Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, TNCN với hộ và cá nhân kinh doanh
  • Đã khóa

Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020
  • Đã khóa

Xác định thuế GTGT và Doanh thu chịu thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới

S SlimHa 643 0

Chính thức giảm lệ phí trước bạ xuống 50% từ ngày 28/06/2020 theo nghị định 70/2020/NĐ-CP

Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

BinhOver BinhOver 20K 0

Thông tư 06/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 1 năm 2017

TN96513 TN96513 8K 0

Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016

TN96513 TN96513 7K 0

Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016

TN96513 TN96513 6K 0

Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016

TN96513 TN96513 5K 0

Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015

TN96513 TN96513 4K 0

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015

TN96513 TN96513 5K 0

Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015

TN96513 TN96513 6K 0

Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014

TN96513 TN96513 7K 0

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

TN96513 TN96513 8K 0

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

TN96513 TN96513 6K 0

Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016

TN96513 TN96513 7K 0

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP

TN96513 TN96513 4K 0

Lưu ý chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử

Các trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ các nội dung

Top