Văn bản pháp luật về XNK

Văn bản quy phạm pháp luật về xuất nhập khẩu

Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định kiểm tra, giám sát, thủ tục hải quan

Phạm vi áp dụng thuế XNK

TN96513 TN96513 16K 0

Những vấn đề chung về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

TN96513 TN96513 16K 0

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13

LAW On Import Duty and Export Duty Number 107/2016/QH13

Nghị định 46/2020/NĐ-CP quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

Luật hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014

Quyết định số 172/QĐ-KTSTQ ngày 05/5/2020

Thông tư 39/2018/TT- BTC: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/5/2015

TN96513 TN96513 1K 0

Nghị định 59/2018/NĐ-CP: Sửa đổi BS một số điều của NĐ 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục HQ......

TN96513 TN96513 826 0
Top