Thuế giá trị gia tăng

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về thuế GTGT

Những trường hợp được hoàn thuế VAT

kaikevn kaikevn 239 0

Khấu trừ thuế đầu vào bán hàng kho ngoại quan

Mức thuế GTGT của hàng nông sản bán ra

Thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp bằng tiền mặt có được khấu trừ không

Công ty xuất khẩu thuế GTGT 0% nhưng lại nhận được thông báo nợ thuế

Thủ tục hoàn thuế GTGT trên trang thuedientu

Mua hàng 1 ngày nhiều lần thì thuế GTGT có được khấu trừ không

Hóa đơn GTGT bán gạo thuế 10%

Cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất chịu thuế bao VAT nhiêu %

Thuế gtgt dùng cho cả hoạt động chịu thuế và không chịu thuế

Khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT như thế nào

Thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh xử lý như thế nào

Lập tờ khai doanh nghiệp xuất khẩu chịu thuế và không chịu thuế GTGT

Không nhận được mail chấp nhận nộp tờ khai thuế

Bảng phân bổ thuế hoạt động trên nhiều địa bàn khác nhau

Hoàn thuế GTGT với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu và kinh doanh hàng không chịu thuế

Thuế vat với đại lý tàu biển cho nước ngoài là bao nhiêu %

Đầu ra thuế suất 0% đầu vào 10% đã hạch toán vào giá vốn giờ xuất trả hàng phải làm sao?

Quyết toán thuế bị loại thuế GTGT thì điều chỉnh như thế nào?

Hang Chu Hang Chu 6K 1

Số liệu tờ khai thuế gtgt 33311 khác với báo cáo tài chính thì điều chỉnh lại được không?

Top