Kỹ năng office

Chia sẻ các kỹ năng văn phòng excel, word ...

Những hàm Excel cơ bản mà các kế toán cần biết

Hàm Sumif

Hàm IF

Hàm COUNT và COUNTA

Hàm MIN và MAX

Hàm đếm COUNT và COUNTIF

Dùng công thức excel nào lọc dữ liệu

Làm cách nào căn dòng excel chuẩn theo nội dung

Tiện ích tiếng Việt trên Word. Đổi kiểu chữ HOA, thường, viết hoa đầu từ. Đổi bảng mã Font chữ tiếng Việt. Tạo mục lục

Excel bị tự động dừng và mất dữ liệu khi đang làm việc phải làm sao?

trang word bị lệch sang trái, không điều chỉnh vào giữa được?

Bị lỗi file excel thành tiền khi lỡ tay xóa công thức

Kết hợp giữa macth và index trong tin học kế toán

Hàm INDEX trả về giá trị của ô trong bảng được xác định

Hàm dò tìm theo hàng: HLOOKUP (giá trị tìm, mảng giá trị, chỉ số dòng) (kết quả sẽ trả về giá trị của một ô)

Hàm MATCH (giá trị dò, danh sách, cách dò)

Hàm NOW: Hàm trả về ngày và giờ hiện tại

Hàm NETWORKDAYS: Hàm tính số lượng ngày làm việc

Hàm DAYS: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

Hàm CONCATENATE: Hàm nối các chuỗi ký tự

Top