Kiểm toán Việt Nam


Kế toán - Góc nhìn

Các công việc của kế toán

Trọng yếu trong kiểm toán là gì và đánh giá như thế nào

Mức trọng yếu và rủi ro khi kiểm toán

T Tutu99 4K 2

Hỏi về kiểm toán viên độc lập

T Tutu99 4K 8

Chuẩn mực kiểm toán số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt

Chuẩn mực kiểm toán số 805: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của BCTC

Chuẩn mực kiểm toán số 800: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt

Chuẩn mực kiểm toán số 720: Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Chuẩn mực kiểm toán số 710: Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh

Chuẩn mực kiểm toán số 706: Đoạn “ Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chuẩn mực kiểm toán số 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần

Chuẩn mực kiểm toán số 700: Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chuẩn mực kiểm toán số 620: Sử dụng công việc của chuyên gia

Chuẩn mực kiểm toán số 610: Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ

Chuẩn mực kiểm toán số 600: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (Kể cả công việc của kiểm toán viên đơn vị thành viên)

Chuẩn mực kiểm toán số 580: Giải trình bằng văn bản

Chuẩn mực kiểm toán số 570: Hoạt động liên tục

Chuẩn mực kiểm toán số 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Chuẩn mực kiểm toán số 550: Các bên liên quan

Top