Bài viết Nội dung của chuẩn mực kế toán 03 – tài sản cố định hữu hình

Chuẩn mực kế toán số 03 – chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình được ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình.
Tài sản cố định là gì?
Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.

1. Chuẩn mực kế toán tài sản cố định: Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình
Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thỏa mãn đồng thời các tiêu chuẩn:

 • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
 • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;
 • Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;
 • Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành.
Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, gồm:

 • Nhà cửa, vật kiến trúc;
 • Máy móc, thiết bị;
 • Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn;
 • Thiết bị, dụng cụ quản lý;
 • Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm;
 • TSCĐ hữu hình khác.
2. Xác định giá trị ban đầu
Theo chuẩn mực kế toán tài sản cố định, TSCĐ hữu hình phải được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá.

Nguyên giá: Là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCĐ hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá được xác định theo từng trường hợp cụ thể sau:

TSCĐ hữu hình mua sắm
Nguyên giá = Giá mua – Các khoản được chiết khấu thương mại (giảm giá), các khoản thuế, chi phí liên quan.

Trong đó:

Các khoản thuế sẽ không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại

Chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, như:

Chi phí chuẩn bị mặt bằng; Chi phí vận chuyển và bốc xếp ban đầu; Chi phí lắp đặt, chạy thử (trừ (-) các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử); Chi phí chuyên gia và các chi phí liên quan trực tiếp khác.


 • TSCĐ hữu hình hình thành do đầu tư xây dựng theo phương thức giao thầu. => Nguyên giá là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng, các chi phí liên quan trực tiếp khác và lệ phí trước bạ (nếu có).
 • Mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất. => Gá trị quyền sử dụng đất phải được xác định riêng biệt và ghi nhận là TSCĐ vô hình.
 • TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm. => Nguyên giá TSCĐ đó được phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua.
TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế
Nguyên giá = Giá thành thực tế + Chi phí lắp đặt, chạy thử

Nếu doanh nghiệp dùng sản phẩm do mình sản xuất ra để chuyển thành TSCĐ:

Nguyên giá = Chi phí sản xuất + Các chi phí trực tiếp liên quan đến việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng
TSCĐ hữu hình thuê tài chính
Nguyên giá TSCĐ được xác định theo quy định của chuẩn mực kế toán “Thuê tài sản”

TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi
 • Trường hợp TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không tương tự hoặc tài sản khác:
Nguyên giá được xác định theo giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu về.
 • Trường hợp TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự, hoặc do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự:
(Cả hai trường hợp không có bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào được ghi nhận trong quá trình trao đổi).

Nguyên giá TSCĐ nhận về được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi.
TSCĐ hữu hình tăng từ các nguồn khác
Bao gồm: TSCĐ hữu hình được tài trợ, được biếu tặng,…
Nguyên giá được ghi nhận ban đầu theo giá trị hợp lý ban đầu.

Trường hợp doanh nghiệp không ghi nhận theo giá trị hợp lý ban đầu thì:
Nguyên giá = Giá trị danh nghĩa + các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

3. Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu
Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu chúng thực sự cải thiện trạng thái hiện tại so với trạng thái tiêu chuẩn ban đầu của tài sản đó, như:
 • Thay đổi bộ phận của TSCĐ hữu hình làm tăng thời gian sử dụng hữu ích, hoặc làm tăng công suất sử dụng của chúng;
 • Cải tiến bộ phận của TSCĐ hữu hình làm tăng đáng kể chất lượng sản phẩm sản xuất ra;
 • Áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động của tài sản so với trước.
4. Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu
TSCĐ hữu hình được xác định theo nguyên giá, khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại trong quá trình sử dụng.

Trường hợp TSCĐ hữu hình được đánh giá lại theo quy định của Nhà nước thì nguyên giá, khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại phải được điều chỉnh theo kết quả đánh giá lại. Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ hữu hình được xử lý và kế toán theo quy định của Nhà nước.
5. Khấu hao

Đọc đầy đủ bài viết tại Kaikevn
 

Bài vừa mới gửi

Top