Bài viết Mô tả công việc của kế toán trưởng

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của Công ty và là người phụ trách, và tham mưu chính sách cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp.

Mô tả công việc của kế toán trưởng
Quản lý hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán
Tùy mô hình tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà phân bổ công việc bộ phận kế toán cho phù hợp.
 • Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật.
 • Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.
 • Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.
Quản lý đào tạo kế toán viên
 • Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp;
 • Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
 • Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ.
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp
Quản lý, giám sát chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể:
 • Tính toán giá thành sản phẩm; tính thuế;
 • Đối chiếu công nợ với khách hang, chủ đầu tư, ngân hang và các bộ phận liên quan.
 • Tính toán tương, bảo hiểm nhân viên…
 • Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;
 • Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.
 • Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.
Lập – trình bày báo cáo tài chính
 • Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp; lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước ban lãnh đạo doanh nghiệp, với cơ quan kiểm toán.
Tổng kết
Tùy vào mô hình tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà kế toán trưởng đảm nhiệm những công việc khác nhau nhưng nhìn chung bảng mô tả công việc của kế toán trưởng gói gọn ở những công việc chính sau:
 • Tuyển dụng & đào tạo kế toán viên
 • Lập, trình bày báo cáo tài chính
 • Giám sát kiểm tra các công việc chuyên môn của kế toán: kê khai thuế, tính lương, công nợ,…
 

Bài vừa mới gửi

Top