Bài viết Kế toán được ủy quyền có được phép ủy quyền lại cho người thứ ba hay không?

Ủy quyền và giấy ủy quyền là gì?
Ủy quyền là việc giao cho một cá nhân/tổ chức khác đại diện mình sử dụng quyền mà mình có được một cách hợp pháp, đồng thời phải chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền đó. Quan hệ ủy quyền thường là quan hệ giữa cá nhân với nhau mang tính chất tương trợ, giúp đỡ.

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định cá nhân/tổ chức được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.

Người được ủy quyền có được phép ủy quyền lại cho người thứ ba hay không?
Ví dụ: Giám đốc công ty ủy quyền cho anh A là kế toán trưởng thay mình thực hiện các giao dịch và xử lý các chứng từ của Ngân Hàng. Anh A do vướng công việc gia đình nên đã ủy quyền công việc đó cho kế toán B. Việc làm trên liệu có hợp pháp?

Căn cứ Điều 581 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về hợp đồng uỷ quyền như sau:

“Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Theo quy định nêu trên giám đốc có thể ủy quyền cho kế toán trưởng A giao dịch và ký kết các chứng từ với Ngân hàng.

Căn cứ điều 583 Bộ luật dân sự về ủy quyền lại như sau:

“Bên được uỷ quyền chỉ được uỷ quyền lại cho người thứ ba, nếu được bên uỷ quyền đồng ý hoặc pháp luật có quy định. Hình thức hợp đồng uỷ quyền lại cũng phải phù hợp với hình thức hợp đồng uỷ quyền ban đầu.Việc uỷ quyền lại không được vượt quá phạm vi uỷ quyền ban đầu”.

Do đó kế toán trưởng A có thể ủy quyền lại cho kế toán B để B giao dịch ký kết các chứng từ với Ngân hàng nếu được giám đốc đồng ý.
 

Bài vừa mới gửi

Thư Ngọc

Kế toán viên
Bài viết
141
Thành tích
38
Kinh nghiệm
36
Ủy quyền và giấy ủy quyền là gì?
Ủy quyền là việc giao cho một cá nhân/tổ chức khác đại diện mình sử dụng quyền mà mình có được một cách hợp pháp, đồng thời phải chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền đó. Quan hệ ủy quyền thường là quan hệ giữa cá nhân với nhau mang tính chất tương trợ, giúp đỡ.

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định cá nhân/tổ chức được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.

Người được ủy quyền có được phép ủy quyền lại cho người thứ ba hay không?
Ví dụ: Giám đốc công ty ủy quyền cho anh A là kế toán trưởng thay mình thực hiện các giao dịch và xử lý các chứng từ của Ngân Hàng. Anh A do vướng công việc gia đình nên đã ủy quyền công việc đó cho kế toán B. Việc làm trên liệu có hợp pháp?

Căn cứ Điều 581 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về hợp đồng uỷ quyền như sau:

“Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Theo quy định nêu trên giám đốc có thể ủy quyền cho kế toán trưởng A giao dịch và ký kết các chứng từ với Ngân hàng.

Căn cứ điều 583 Bộ luật dân sự về ủy quyền lại như sau:

“Bên được uỷ quyền chỉ được uỷ quyền lại cho người thứ ba, nếu được bên uỷ quyền đồng ý hoặc pháp luật có quy định. Hình thức hợp đồng uỷ quyền lại cũng phải phù hợp với hình thức hợp đồng uỷ quyền ban đầu.Việc uỷ quyền lại không được vượt quá phạm vi uỷ quyền ban đầu”.

Do đó kế toán trưởng A có thể ủy quyền lại cho kế toán B để B giao dịch ký kết các chứng từ với Ngân hàng nếu được giám đốc đồng ý.
Ủy quyền này có phải công chứng không bạn
 
Top