? Hóa đơn điện tử ngày ký và ngày lập khác nhau kê khai ngày nào?

Các ac cho e hỏi. E dùng hoá đơn VNPT. Ngày trên hoá đơn là 4/4. Ngày ký hoá đơn là 18/7. Vậy hoá đơn này e kê vào quý 3 đúng k ah. Lần đầu dùng hoá đơn này nên k bit vnpt k cho ký ngày lùi. Nên quý 2 e k dám xuất hoá đơn nữa. E cảm ơn ah
 

Bài vừa mới gửi

BinhOver

Điều hành viên
Bài viết
141
Thành tích
63
Kinh nghiệm
108
Tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

“e) Thời điểm lập hóa đơn điện tử

Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm (ví dụ: ngày 30 tháng 4 năm 2019) và phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này”
Vậy bạn kê khai theo ngày ký tức 18/7 kê vào quý 3 nhé.
 

facebooker

Kế toán viên
Bài viết
21
Thành tích
3
Kinh nghiệm
3
Tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

“e) Thời điểm lập hóa đơn điện tử

Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm (ví dụ: ngày 30 tháng 4 năm 2019) và phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này”
Vậy bạn kê khai theo ngày ký tức 18/7 kê vào quý 3 nhé.
Anh ơi, em đọc KHoản 9, điều 10 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì "9. Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn."
 

BinhOver

Điều hành viên
Bài viết
141
Thành tích
63
Kinh nghiệm
108
Anh ơi, em đọc KHoản 9, điều 10 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì "9. Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn."
Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022 theo khoản 1 điều 59:

Điều 59. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022
.
Cũng tại khoản 2 quy định
2. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ,
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.
Như vậy Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vẫn có hiệu lực thi hành cho đến hết ngày 30/06/2022. Vì vậy khoản 9 Điều 10 nghị định 123/2020/NĐ-CP em trích ở trên chưa có hiệu lực pháp lý.
 
Top