Bài viết Hồ sơ hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc ko hưởng lương

Hồ sơ hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc ko hưởng lương bao gồm:
(Gửi bản cứng về Phòng Lao động - Thương binh và XH quận Thanh Xuân, số 9 Khuất Duy Tiến, Hà Nội)
1. Mẫu 05 có xác nhận của bảo hiểm, in màu bản chữ ký số của bảo hiểm ra xong lãnh đạo công ty ký đóng dấu vào.
2. Biên bản thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động (làm biên bản với từng cá nhân)
3. Giấy khai sinh bản sao y của con - nếu đề nghị hỗ trợ
4. Giấy khám thai, siêu âm - nếu đề nghị hỗ trợ người mang thai
5. Đăng ký kinh doanh của công ty
6. CMT có công chứng của từng người lao động
7. Bản cam kết (nhận hỗ trợ 1 lần bên bố hoặc mẹ)
Đề nghị các đơn vị kiểm tra đủ hồ sơ như trên rồi hãy gửi lên tránh trường hợp bị trả về.
Lưu ý: Hồ sơ ghi rõ số điện thoại liện hệ để trong quá trình thẩm định hồ sơ Phòng đỡ mất công tìm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________BẢN CAM KẾT


(Về việc chỉ nhận hỗ trợ cho một người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ)Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Thanh Xuân


1. Tên tôi là: ……….........………Ngày, tháng, năm sinh: ......./......./............

2. Dân tộc: ……........................................ Giới tính: ..................................................

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:...............................

Ngày cấp: …..../…...../............................. Nơi cấp:....................................................

4. Nơi ở hiện tại:.............................................................................................................

Nơi thường trú: ..............................................................................................................

Nơi tạm trú : ...................................................................................................................

Điện thoại liên hệ: .........................................................................................................

Nơi làm việc: (tên cơ quan, đơn vị) …………………………………………….

Địa chỉ cơ quan đơn vị: …………………………………………………………

Số điện thoại cơ quan đơn vị……………………………………………………

5. Họ tên chồng/vợ:…………………… Ngày, tháng, năm sinh: ......./......./..........

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:...................................

Ngày cấp: …..../…...../. Nơi cấp: …………………..


Tôi xin cam kết: Về việc chỉ nhận hỗ trợ cho một người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.………….,ngày……tháng….năm 2021
NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

Đính kèm


Bài vừa mới gửi

Top