Cách tính mức phụ cấp kế toán trưởng trong doanh nghiệp nhỏ

Phụ cấp là gì?
Phụ cấp có thể hiểu là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động:
  • Tính chất phức tạp công việc.
  • Điều kiện sinh hoạt.
  • Mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương.
Đối với kế toán trưởng, phụ cấp được hưởng thường sẽ là Phụ cấp trách nhiệm. Ngoài ra có thể được nhận thêm Phụ cấp kiêm nghiệm, Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn,… nếu công tác ở các đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc tùy vào chính sách của doanh nghiệp.

Cách tính phụ cấp kế toán trưởng trong đơn vị hành chính sự nghiệp
Theo quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BNV, người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị sau đây được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở:
  • Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp. (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan);
  • Cơ quan nhà nước;
  • Đơn vị sự nghiệp công lập;
  • Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;
  • Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo Mục tiêu chính trị xã hội.
Đối với các đơn vị sau, người được bổ nhiệm kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm theo quyết định của cấp có thẩm quyền:
  • Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do CQNN, ĐVSNCL thành lập;
  • Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.
Cách tính phụ cấp trong doanh nghiệp nhỏ

Đọc tiếp nội dung tại: Kaikevn
 

Top