Bài viết Cách ghi nhận PPE theo IAS16

Với những ai theo đuổi ACCA – chứng chỉ kế toán công chứng được cấp bởi Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc thì chắc hẳn không còn xa lạ với khái niệm PPE.
PPE được gọi là tài sản cố định, viết tắt của Property, Plant, Equipment – đất đai, nhà xưởng, thiết bị.
PPE được coi như là tài sản dài hạn, vì chúng tồn tại lâu hơn 1 năm và thường có giá trị lớn.
ppe.jpg

(Lưu ý: PPE không bao gồm bất động sản cho thuê và bất động sản nắm giữ chờ tăng giá)

Tiêu chuẩn ghi nhận PPE
Kế toán cần xem xét 3 tiêu chuẩn sau trước khi ghi nhận tài sản đó vào PPE:
 • Có thể thu được lợi ích kinh tế.
  Là một tài sản cố định, chắc chắn doanh nghiệp phải thu được lợi ích từ tài sản đó. Mà lợi ích rõ nhất là giúp doanh nghiệp gia tăng doanh thu và lợi nhuận. PPE có thời gian sử dụng lâu hơn 1 năm, nên nó sẽ được xét đến lợi ích kinh tế trong những năm tiếp theo.
 • Nguyên giá của tài sản có thể xác định một cách đáng tin cậy.
  Việc xác định nguyên giá phải tuân theo nguyên tắc kế toán. Giá mua thực tế, thuế, chi phí liên quan phải chi ra đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng phải được ghi nhận, tính toán rõ ràng.
 • Ngoài ra, tài sản cũng phải thỏa mãn các yêu cầu cụ thể về mức giá trị do doanh nghiệp quy định.
  Ví dụ: Tài sản phải có giá trị 30.000.000 VNĐ trở lên và được xác định theo chế độ tài chính Việt Nam.
Ghi nhận ban đầu (Initial Measurement)
Nguyên giá của PPE được ghi nhận bao gồm tất cả chi phí cần thiết để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng hoạt động. Các chi phí cần thiết bao gồm các khoản dưới đây:
 • Giá mua trên hóa đơn (sau khi trừ đi chiếu khấu thương mại và các khoản giảm giá)
 • Chi phí chuẩn bị địa điểm
 • Chi phí vận chuyển
 • Chi phí lắp đặt
 • Chi phí thuê chuyên gia
 • Chi phí chạy thử sau khi trừ tiền thu được từ việc bán sản phẩm tạo ra khi chạy thử
 • Chi phí nhân viên phát sinh trực tiếp
 • Chi phí ước tính cho việc tháo dỡ tài sản và phục hồi địa điểm về nguyên trạng
Nguyên giá của PPE không bao gồm:
 • Hao hụt vượt định mức (hỏng hóc, mất mát…) trong quá trình hình thành và nâng cấp tài sản
 • Chi phí quản lý và chi phí sản xuất chung
 • Chi phí lắp đặt và chi phí trước vận hành
 • Chi phí vận hành ban đầu trước khi tài sản đạt tới hiệu suất yêu cầu
 • Chi phí đào tạo nhân viên sử dụng tài sản
 • Hợp đồng bảo dưỡng đã trả cho tài sản
Ghi nhận tiếp theo (Subsequently Measurement)
Trong các kỳ kế toán tiếp theo, giá trị trên sổ sách của PPE được tính toán theo 2 phương pháp:
 1. Phương pháp nguyên giá (Cost model):
Giá trị ghi sổ = Nguyên giá – Khấu hao lũy kế – Giảm giá trị tài sản lũy kế
 1. Phương pháp đánh giá lại giá trị (Revaluation model):
Giá trị ghi sổ = Giá trị hợp lý – Khấu hao lũy kế – Giảm giá trị tài sản lũy kế

Bút toán ghi nhận ban đầu
Nợ PPE tại nguyên giá

Tiền/Nợ phải trả

Dự phòng cho việc tháo dỡ tài sản và chi phí phục hồi địa điểm

Doanh nghiệp xóa ghi nhận PPE
Khi thanh lý PPE hoặc khi dự kiến không nhận được bất kỳ khoản lợi ích kinh tế trong tương lai nào từ việc sử dụng hoặc thanh lý PPE.

Kế toán ghi nhận đồng thời 3 bút toán khi thanh lý:

Xóa sổ tài sản
Nợ Thanh lý tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn tại nguyên giá

Xóa sổ Hao mòn lũy kế
Nợ Khấu hao lũy kế

Thanh lý tài sản dài hạn tại giá trị của khấu hao tại ngày thanh lý

Ghi nhận tiền thu được từ thanh lý
Nợ Phải thu khách hàng/Tiền

Thanh lý tài sản dài hạn tại giá bán
 

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài vừa mới gửi

Top